ທອດປີກໄກ່ນາລົກແຕກ
30,000 ກີບ

ທອດແໜມດູກຂ້າງ
30,000 ກີບ

ຍໍາສາມກອບ
35,000 ກີບ

ເຂົ້າຜັດທະເລລວມນ້
ອຍ 20,000/ ໃຫຍ່ 35,000

ຍໍາວຸ້ນເສັ້ນທະເລ
ລວມ 35,000 ກີບ

ເຂົ້າຜັດປາມຶກ, ໝູ, ກຸ້ງ, ໄກ່
ນ້ອຍ 20,000 / ໃຫຍ່ 35,000

ຍໍາປາແຊ່ວມ້ອນ
39,000 ກີບ

ກະເພົາໄກ່ໄຂ່ດາວ
ນ້ອຍ 25,000/ ໃຫຍ່ 35.000